GENiUS-TA for Factory

โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน

เกี่ยวกับโปรแกรม

     โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS-TA for Windows) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมโปรแกรมบัญชีเงินเดือน (GENiUS-PR for Windows) ซึ่งสามารถรองรับการทำงานได้ทั้งพนักงานประจำ (Office) และรองรับการทำงานสำหรับพนักงานโรงงาน (Factory) ที่มีการทำงานแบบกะ


ลักษณะเด่น

     ช่วยคำนวณจำนวนชั่วโมงเวลาทำงานล่วงเวลา จำนวนวันมาทำงาน วันขาด วันลา และวันมาสายต่างๆ โดยจะอ่านข้อมูลมาจากเครื่องรูดบัตร และนำเวลาเข้างานหรือเวลาเลิกงานมาคำนวณ สรุปเป็นรายคนให้อัตโนมัติ เมื่อครบงวดหนึ่งๆ ก็สามารถที่จะโอนข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมบัญชีเงินเดือนได้ทันที เพื่อนำไปคำนวณหารายได้และภาษีต่อไปปัญหาและข้อยุ่งยากของโปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน

คุณสมบัติโดยทั่วไป

 • การทำงานเป็นแบบ Real Batch Processing คือ จะบันทึกเวลาทำงานประจำวันด้วยเครื่องบันทึกเวลา (เครื่องรูดบัตร) กรณีใช้เครื่องรูดบัตรหรือจะไม่ใช้ก็ได้ โดยบันทึกเวลาที่โปรแกรมบันทึกเวลาทำงานโดยตรง
 • จะต้องทำงานร่วมกับ โปรแกรมบัญชีเงินเดือน (GENiUS-PR for Windows) กล่าวคือ ไม่สามารถใช้งานอิสระได้
 • สามารถทำงานได้ทั้งในแบบ Single User ซึ่งเป็นโปรแกรมที่การทำงานแต่ละเครื่องแยกอิสระจากกัน และแบบ Multi User บนเครือข่าย LAN ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีเครื่องหลายเครื่องเชื่อมติดกัน เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน
 • ลักษณะการใช้งานเป็นขั้นตอนที่เข้าใจได้ง่าย และในขณะบันทึกข้อมูลถ้าเกิดข้อผิดพลาดก็สามารถย้อนกลับไปแก้ไขในจุดที่ผิดพลาดได้ทันที
 • มีโปรแกรมแสดงข้อผิดพลาดในการทำงาน (Error Message) ที่มีความหมายและเข้าใจได้ง่าย
 • อนุญาตให้กำหนดระดับความสามารถในการทำงานของผู้ใช้งานในหัวข้อการทำงานต่างๆ เช่น ผู้ใช้บางคนสามารถสอบถามข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีสิทธิ์แก้ไข หรือผู้ใช้บางคนสามารถบันทึกและแก้ไขได้ เป็นต้น คุณสมบัตินี้จะทำให้โปรแกรมมีความปลอดภัย และเป็นความลับมากขึ้น
 • มีรหัสผ่าน (Password) สำหรับผู้ใช้แต่ละคน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
 • สามารถกำหนดปีศักราชที่ใช้เป็นแบบ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ก็ได้
 • อนุญาตให้กำหนดเงื่อนไขในการเลือกพิมพ์รายงานได้ค่อนข้างมาก และมีรายงานทางจอภาพที่เหมือนทางเครื่องพิมพ์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ และตรวจสอบข้อมูล
 • สามารถเลือกทำงานกับข้อมูลได้หลายบริษัท หรือหลายชุด โดยโปรแกรมชุดเดียวกัน และมีรหัสผ่านบริษัท เพื่อให้ข้อมูลแต่ละบริษัทมีความปลอดภัย และมีความลับมากขึ้น
 • มี On line Help ในส่วนที่จำเป็นเพื่ออธิบายการใช้งานโดยย่อ
 • เน้นประโยชน์การใช้งานสำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติโดยมีรายงานที่จำเป็นครบถ้วนคุณสมบัติของโปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน

 1. ข้อมูลเข้าจะเป็น Text File ที่ได้มาจากเครื่องรูดบัตร
 2. ใช้ได้กับเครื่องรูดบัตรทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลเป็น Text File ได้
 3. สามารถเลือกตำแหน่งของข้อมูลแต่ละฟิลด์จาก Text File ได้
 4. การคำนวณเวลาเข้างาน หรือเวลาเลิกงาน จะเปลี่ยนแปลงตามกะการทำงานโดยอัตโนมัติ
 5. ใช้ได้ทั้งบริษัทที่มีพนักงานกลุ่มเดียว หรือมีการแบ่งพนักงานออกเป็นหลาย ๆ กลุ่ม หรือมีการใช้เครื่องรูดบัตรร่วมกันหลายบริษัทโดยใช้เครื่องรูดบัตรเครื่องเดียวกันได้ เช่น บริษัทในเครือ
 6. พนักงานสามารถเปลี่ยนกะการทำงานชั่วคราวได้
 7. สามารถกำหนดประเภทการลาต่างๆ ได้อีก 20 ประเภท นอกเหนือจากที่โปรแกรมมีให้ ซึ่งการลาที่กำหนดได้เองนี้สามารถที่จะระบุว่าถ้ามีการลา จะจ่ายค่าจ้างหรือไม่จ่ายก็ได้
 8. สามารถบันทึกการลางานได้ทั้งเป็นช่วงระยะเวลา เป็นชั่วโมง เป็นวัน หรือการลาติดต่อกันหลายวัน
 9. สามารถกำหนดการปัดเศษล่วงเวลาการทำงานได้
 10.  สามารถกำหนดให้มีการรูดบัตรได้สูงสุด 8 ช่วงเวลาหรือ 16 ครั้งต่อ 1 กะมาตรฐาน หมายถึง 2 ช่วงเวลาทำงานปกติ และ 6 ช่วงเวลาล่วงเวลา
 11.  บันทึกกะเวลาข้ามคืนได้ แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
 12.  สามารถเก็บประวัติการมาปฏิบัติงานของพนักงานได้ตลอดปีการทำงานปัจจุบัน
 13.  สามารถทำการปรับปรุงข้อมูล ก่อนที่จะทำการโอนข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมบัญชีเงินเดือนได้
 14.  มีรายงานที่สมบูรณ์แบบอย่างครบถ้วน โดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างฟอร์มรายงานเอง ได้แก่
 • รายงานข้อมูลดิบจากเครื่องบันทึกเวลา
 • รายงานเวลารูดเข้า ออกรายงานสรุปชั่วโมงค่าล่วงเวลา
 • รายงานตารางเวลาทำงาน
 • รายงานการลางาน
 • รายงานปฏิทินการทำงานและวันหยุด
 • รายยงานกะการทำงานมาตรฐาน
 • รายงานการมาปฏิบัติงาน
 • รายงานรายได้ค่ากะ การทำงานเป็นแบบ Realขีดความสามารถของโปรแกรม • ใน 1 กะมาตรฐานสามารถกำหนดช่วงเวลาการรูดบัตรได้สูงสุด 16 ครั้ง หรือ 8 ช่วงเวลา (โดยเป็น 2 ช่วงเวลาปกติ และ 6 ช่วงเวลาทำงานค่าล่วงเวลา)
 • ใน 1 กะมาตรฐานสามารถบันทึกเวลาข้ามคืนได้ แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
 • กำหนดประเภทการลาได้สูงสุด 20 รายการ
 • กำหนดการปรับเศษค่าล่วงเวลา สำหรับการทำงานล่วงเวลาได้สูงสุด 20 รายการ
 • โปรแกรมจะกำหนดค่าสถานะการลาไว้อัตโนมัติด้วยกัน 8 ประเภท ได้แก่ การมาทำงานปกติ การมาสาย การกลับก่อน การขาดงาน การลาป่วย การลากิจ การลาพักร้อน การลาคลอดและลาบวช
 • ในการมาทำงานปกติ การลาต่างๆ และการทำงานล่วงเวลา สะสมจำนวนครั้งทั้งเดือนและปี สูงสุด 999 ครั้ง และจำนวนเวลาทั้งเดือนและปีสูงสุด 999.99 วัน
 • โปรแกรมจะทำการสะสมเวลาการทำงาน และการลาต่างๆ ของพนักงานไว้ในโปรแกรมบัญชีเงินเดือน
 • โปรแกรมจะทำการเก็บสะสมยอดเวลาการทำงานของพนักงานไว้เฉพาะงวดปัจจุบันเท่านั้น Achievi

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม

 • โปรแกรมบัญชีเงินเดือน
 • โปรแกรมบันทึกเวลาทำงานจำเป็นต้องใช้งานควบคู่กับโปรแกรมบัญชีเงินเดือน
 • โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน
 • เครื่องรูดบัตร (กรณีใช้เครื่องรูดบัตร) สามารถเลือกใช้เครื่องรูดบัตรยี่ห้อใดก็ได้ แต่มีข้อแม้ว่าเครื่องรูดบัตรยี่ห้อนั้น ๆ ต้องมี Text File ที่จำเป็นซึ่งขาดไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียว Text File ที่กล่าวถึงนี้ ได้แก่ วันที่, เดือน, ปี, ชั่วโมง, นาที, และรหัสพนักงาน
 • เครื่องอ่านบัตร (Signal Driver) เป็นตัวแปลงสัญญา
 • บัตรพนักงานจะเป็น Barcode แถบแม่เหล็ก หรือลายนิ้วมือก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

ความต้องการของระบบ

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ PC รุ่น Pentuim 166 MHz  ขึ้นไป
 • ระบบปฎิบัติการ Windows95, 98, ME, XP, 2000
 • บนเครือข่าย LAN ใช้ระบบปฏิบัติการ WindowsNT, Netware ฯลฯ
 • หน่วยความจำ RAM 32 MB (แนะนำ 64 MB)
 • เนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์ ประมาณ 160 MB
 • เครื่องพิมพ์ LASER ทุกยี่ห้อ
 • Hard Lock GENiUS ใช้ได้ 1 ต่อ 1 (กรณีใช้บนเครือข่าย LAN หรือ Workgrop ซื้อ Add License ตามจำนวนเครื่อง) โปรแก

ลงทะเบียนสนใจผลิตภัณฑ์

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ชื่อ - นามสกุล
จังหวัด / เขต
จำนวนพนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
ระบุ Email
สนใจใช้งานระบบ
หมายเหตุเพิ่มเติม
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy